16 септември 2021

ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

Лабораторията извършва изследвания на динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.), както и анализ, проверка...
16 септември 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И...

Основното предназначение на лаборатория "Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини" е за осигуряване на качествени измервания, контрол, проверка и калибри...
16 септември 2021

Извършване на електронно-лъчеви обработки на машиностроителни изделия във...

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ към Център за компетентност при Технически университет – Габрово, предлага на свои настоящи и бъдещи партньори...
20 септември 2021

Обучение в Центърът за следдипломна квалификация към ТУ-Габрово

Центърът за следдипломна квалификация
13 юли 2021

Конструктивно и технологично проектиране и производство на...

Реализират се научноизследователска, развойно-внедрителска и производствена дейност
20 септември 2021

Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка

Лаборатория Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка
20 септември 2021

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
13 юли 2021

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни...

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци“ е оборудвана с последно поколение машина за електронно-лъчево заваряване /Electron Beam Welding/ тип „Evobeam µ...
20 септември 2021

Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и...

Разработването на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност
20 септември 2021

Разработване на Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на...

Еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия
13 юли 2021

Лаборатория "Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими...

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ се осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и е...
13 юли 2021

Eлектрозадвижване и електрообзaвеждане

Измервания, изпитване и комплексни изследвания на електрокомпоненти и системи.