Лаборатория "Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии"

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ се осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и фотоволтаичните системи.

Лабораторията осигурява следните специализирани измервания и услуги:

1.      фотометрични характеристики и светлоразпределение на осветителни тела

2.      светлоразпределение в цифрови файлови формати;

3.      светлинен добив;

4.      спектър на светлината;

5.      цветови характеристики на светлинни източници;

6.      цветопредаване на лампи и осветителни тела;

 

7. измерване на параметри за качество на електрическата енергия в промелнивотокови захранващи системи, волт-амперни характеристики;

8.      измерване на волт-амперни (I-V) характеристики и ефективност на фотоволтаични модули и системи;

9.      електромагнитната съвместимост - висши хармоници на тока и напрежението, електромагнитно и електростатично поле на осветителни тела и електронни устройства;

10.      проектиране на оптични системи на осветители;

11.   проектиране на улично, спортно и вътрешно осветление;

 

12.   проектиране на фотоволтаични електроцентрали.

 

 

Измерваните параметри и характеристики и предлаганите проектантски услуги са предназначени както за производители и търговци на лампи и осветителни тела и фотоволтаични системи, така и за електропроектанти и инвеститори на осветителни уредби за вътрешно и външно осветление и фотоволтаични електроцентрали.

Оборудването може да се използва и за специализирано обучение в областта на осветителната техника и фотоволтаичните системи както на ученици, студенти и докторанти, така и на специалисти от практиката. 

Лабораторията разполага със следното основно оборудване:

♦ Гониофотометър LSG-1700B.
♦ Спектрорадиометър LMS-9000B с 2-метрова интегрираща сфера.
♦ Електроенергиен анализатор (power quality analyzer) BMR trading, модел PLA 44 RGP.
♦ Измервателен уред LISN (Line Impedance Stabilization Network) COM-POWER CORPORATION, модел LI-220C.
♦ Измервателен уред за волт-амперни характеристики и ефективност на фотоволтаични модули и стрингове I-V curve meter HT INSTRUMENTS, модел I-V500w.
♦ Фотоволтаични електроцентрали с обща мощност 30 kWp, изградени от три различни технологии на фотоволтаичните модули – монокристален силиций (m-Si), кадмиев телурид (CdTe) и мед-индий-галиев селенид (CIGS), хибридни PVT панели, и система за мониторинг на електрически и метеорологични показатели.
♦ Яркомер GOSSEN MAVO-SPOT 2 USB.
♦ Термовизионна камера FLIR E6.
♦ Еталонни светлинни източници.
♦ Специализиран софтуер за проектиране на оптични системи на осветителни тела.
♦ Специализиран софтуер за проектиране на външни и вътрешни осветителни уредби.

С оборудването могат да се извършват дейности, свързани с изследване на енергийна ефективност, фотометрични измервания, заслепяващо въздействие на светлинни източници, спектрален състав на светлината от осветителни тела, качество на електрическата енергия на захранващи мрежи, електромагнитни излъчвания при работа на електронно оборудване, характеристики, мониторинг и производителност на фотоволтаични модули и системи за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа.   Гониофотометърът и спектрорадиометърът намират приложение в осветителната техника при реализиране на изследвания на светлинни източници, приложими в уличното, промишленото, общественото, тунелното, автомобилното, художественото и битово осветление.

 

Ръководител на лабораторията:

доц. д-р инж. Пламен Цанков

 

Екип:

доц. д-р инж. Христо Ибришимов

гл. ас. д-р инж. Милко Йовчев

гл. ас. д-р инж. Ивайло Лазаров

гл. ас. д-р инж. Емил Станев

инж. Ивайло Стоянов

 

Контакти и заявка на услуга:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: plamen@tugab.bg

телефон: 0879 00 33 65

Категории: Услуги
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!